Deelnamereglement

Voor ‘De Beeldcapsule’ is een deelnamereglement van toepassing:

De campagne wordt georganiseerd door VIAA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Sassevaartstraat 46/209, 9000 Gent (sinds oktober 2018 is dit Kleindokkaai 9a, 9000 Gent).

De campagne loopt eenmalig. De campagne start op 19 september 2017 en eindigt op 27 oktober 2017. Stemmen kan tot 22 oktober 2017. Laattijdige inzendingen komen niet in aanmerking.

Deelname geeft geen recht op een prijs.

VIAA behoudt het recht om de campagne of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. VIAA kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege VIAA.

Het resultaat wordt vastgesteld op basis van het totaal aan gelanceerde beeldcapsules. Tijdens de campagne van de Beeldcapsule wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de wedstrijd. Op 27 oktober worden de meest geselecteerde beelden uit de gelanceerde beeldcapsules bekend gemaakt.

Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere inzendingen binnen de periode van de campagne houdt VIAA enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VIAA zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze campagne uit te sluiten door zijn Beeldcapsule niet op te nemen.

Iedere deelnemer verleent door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan VIAA de toestemming om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor de correspondentie over de campagne en het eindresultaat.

De persoonsgegevens die VIAA verzamelt over de deelnemers vallen onder de toepassing van artikel 4 paragraaf 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat NIET aan derden kan doorgegeven worden en/of voor direct mailing kan aangewend worden, tenzij de persoon daar uitdrukkelijk de toestemming geeft (cf. toestemming voor ontvangen van de nieuwsbrief VIAA).

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig deelnamereglement.